e-vocación

Bases de la promoció “Tot un any de bons propòsits”

 1. Des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019, e-vocación Santillana posa en marxa la promoció “Tot un any de bons propòsits”, organitzada per Santillana Educación, SL, amb domicili a l’av. de Los Artesanos, 6 (28760), Tres Cantos, Madrid, i amb NIF B­28095420 (d’ara en avant, Santillana), titular de la plataforma en línia e-vocacion.es (d’ara en avant, e-vocación).
 2. En aquesta promoció, hi podrà participar qualsevol professor usuari dels llibres de text de Santillana que estiga registrat a e-vocación abans de la data de tancament d’aquesta promoció, que s’estableix en la base 3 a) següent. Queden exclosos de la promoció els empleats i col·laboradors de Santillana, així com els seus familiars. La participació en el concurs és gratuïta.
 3. Concurs de propòsits:
  1. Per tal de participar en la Promoció, l’usuari haurà de donar la seua opinió en alguna de les preguntes que es faran a la pàgina web http://buenospropositos.e-vocacion.es, per a cada propòsit, abans del 25 de novembre de 2019. Hi haurà un total de deu propòsits diferents que s’aniran descobrint durant tota la promoció amb un mes de diferència entre ells, llevat dels mesos de juliol i desembre. La resposta a les preguntes plantejades en relació amb cada propòsit s’haurà de fer mitjançant l’enllaç creat a l’efecte a la pàgina web http://buenospropositos.e-vocacion.es.
  2. Les respostes que aporten els participants es publicaran a la pàgina web http://buenospropositos.e-vocacion.es al costat del nom i els cognoms de cada participant.
  3. La promoció estarà vigent des de l’1 de gener de 2019 fins al 24 de novembre de 2019. El sorteig que determinarà els guanyadors es farà dins dels 7 dies posteriors a la finalització de la promoció, el 25 de novembre de 2019.
  4. En total se sortejaran 100 experiències per a dues persones, 10 per cada propòsit. Els guanyadors es triaran entre tots els comentaris rebuts. Cada usuari només podrà participar amb un comentari per propòsit. La gestió de la promoció d’aquestes experiències l’efectuarà SENSACIONES Y EXPERIENCIAS TPH, SOCIETAT LIMITADA, amb CIF número B-55560718 i domicili social a (43715) Valldossera (Querol, Tarragona), denominada “TPH Marketing” o “TPH”.
  5. Santillana efectuarà, dins del termini establert en l’apartat c) anterior, un sorteig davant notari entre totes les respostes que rebi. En el sorteig se seleccionaran 10 guanyadors per cada propòsit. A més, se seleccionarà un suplent per cada un dels guanyadors seleccionats en el sorteig. En el cas que en quinze (15) dies no s’aconseguira contactar amb algun dels guanyadors del sorteig, el premi passaria al primer suplent seleccionat, i en cas que passara el mateix amb aquest suplent, aniria passant al suplent següent fins a esgotar tots els suplents seleccionats, cas en el qual el premi quedaria desert.
 4. Santillana publicarà a http://buenospropositos.e-vocacion.es el nom dels guanyadors de cada sorteig i els comunicarà personalment l’obtenció del premi a l’adreça electrònica facilitada en la inscripció a e-vocación. L’enviament i el lliurament dels premis obtinguts es faran mitjançant codi regal per correu electrònic.
 5. Tots els concursants autoritzen els organitzadors perquè utilitzen tant el seu nom com la imatge en qualsevol acció promocional que poguera organitzar Santillana; en particular, se’n pot fer servir el nom i cognoms juntament amb la publicació de les seues respostes que es faça a la plataforma, segons s’estableix en la base 3 b) anterior, així com, si és el cas, en la comunicació i publicació que es faça dels premis i guanyadors.
 6. Les dades personals que es faciliten per a participar en el concurs s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de Santillana Educación, SL (d’ara en avant, Santillana), amb domicili social a l’av. de Los Artesanos, 6 (28760) Tres Cantos, Madrid (Espanya), amb l’única finalitat de fer-les servir per a gestionar aquest concurs i per a efectuar comunicacions que s’hi relacionen.
 7. Les dades s’allotjaran als servidors europeus d’Amazon Web Services, Inc., empresa situada als Estats Units, país la legislació del qual no garanteix un nivell adequat de protecció de dades a criteri de les autoritats europees de protecció de dades. No obstant això, Amazon Web Services sí que aporta garanties adequades de protecció de dades, mitjançant la seua adhesió als principis del denominat Escut de Privacitat, i també mitjançant l’autorització TI/00429/2016 de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a transferir dades personals als Estats Units.
 8. Les dades es tractaran amb les finalitats que s’indiquen durant la durada del concurs i 3 mesos addicionals per a la gestió de possibles incidències, o fins que se sol·licite la supressió de les seues dades o, si és el cas, retire el consentiment prestat.
 9. En tot moment podrà retirar el consentiment prestat, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat per mitjà d’un correu postal adreçat a Santillana Educación, SL, amb domicili social a l’av. de Los Artesanos, 6 – 28760 Tres Cantos – Madrid (Espanya), indicant una referència a la seua participació en el concurs “PROMOCIÓ: TOT UN ANY DE BONS PROPÒSITS” aportant còpia del seu DNI o document equivalent i identificant-se amb les mateixes dades que hagi facilitat per a participar en el concurs. Així mateix, en cas que considere vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’AEPD (aepd.es) o davant el delegat de protecció de dades del Grup PRISA a què pertany Santillana (dpo@prisa.com).
 10. Pel fet de registrar-se mitjançant d’e-vocación per a participar en aquest concurs, els concursants accepten aquestes bases i el criteri de Santillana per a la resolució de qualsevol controvèrsia que puga sorgir en relació amb el desenvolupament d’aquesta promoció i els sortejos implicats. Així mateix, els concursants accepten les possibles modificacions que Santillana puga introduir en aquestes bases, que es publicaran prèviament a http://buenospropositos.e-vocacion.es i seran protocolitzades i dipositades davant notari segons s’estableix en la base següent. Per a qualsevol diferència que haguera de ser dirimida per via judicial, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Madrid capital (Espanya).